×
Podporte nás
Podporiť nás môžete darovaním 2 percent z dane alebo zakúpením programu svojej škole.

Pre školy

Vyberte si svoj program!

EDUdrama ponúka programy pre všetkých žiakov. Využitím metód a postupov dramatickej výchovy zostavujeme vzdelávacie lekcie, ktoré svojou tému prepájajú obsahy viacerých predmetov. Učia deti riešiť konkrétne situácie, rozvíjajú metakomunikáciu a kontextové myslenie. Sú vystavané ako kombinovaný celok, v ktorom sa striedajú pohybové aktivity, hra v role, hľadanie a spracovanie informácií, práca s materiálom a uvažovanie o situáciách.

Takto štruktúrované projekty realizujú profesionálni herci a skúsení pedagógovia v našom dramacentre, prípadne priamo v priestoroch vašej triedy.

Všetky programy realizujeme s prihliadnutím na špecifiká danej vekovej kategórie. Sú koncipované pre jednu triedu žiakov. Pre efektívnosť lekcie odporúčame uzavretý kolektív žiakov.

Programy je potrebné objednať si s dostatočným časovým predstihom (najmä ak preferujete konkrétny dátum, minimálne však aspoň týždeň vopred). Objednávky prijímame na celý školský rok. Pri objednaní vám rady poskytneme podrobnejšie informácie o priebehu a témach programu.

Programy pre triedy

Kto je tam?

/MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ / 2 x 45 min.

Téma: zodpovednosť, prekonávanie nástrah, uvedomenie si dôsledkov a možností vlastných rozhodnutí

Keď mama nie je doma, všetci sa raz-dva otočíme z poslušných na neposlušných a naopak. Svoje o tom vedia poslušné aj neposlušné kozliatka (M. Rázusová-Martáková, J. Blažková). Ale ako vedeli, komu môžu otvoriť dvere? Komu otvoríme my, keď sme sami doma?

Program s pesničkami a riekankami vedie deti k samostatnému rozhodovaniu sa a učí preberať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. A na záver sa možno dozvieme, ako to celé zvládne Vlk.

Ohňostroj pre deduška

/2. – 4. ročník ZŠ/ 3 x 45 min.

Ako prekvapiť deduška tým najfantastickejším darčekom? Jaroslava Blažková vo svojich knižkách pre deti neobyčajne tvorivým jazykom s kopou vlastných slov ponúkala mnoho nápadov na detské vymýšľanie. A deduško sa určite poteší čarovnému modrému skielku, hoc aj zo smetiska! 

Program zábavnou formou vedie žiakov k nesebeckému pohľadu na okolie, rozvoju slovnej zásoby, asertívnej komunikácii a argumentácii.

 • Slovenský jazyk a literatúra – prídavné mená, rým a verš
 • Etická výchova – slušné správanie, argumentácia, etiketa návštevy a blahoželania


KarCOOLka

/2. – 5. ročník ZŠ/ 3 x 45 min.

Vo svete to nie je vždy ako v rozprávke. Hoci v hustom lese informácií sa dá celkom ľahko stratiť. A z mierumilovného vlka sa môže stať nebezpečná beštia. Alebo je ňou Červená čiapočka? Prostredníctvom zdanlivo rozprávkových zápletiek prenesených do súčasného života sa žiaci zamyslia nad pravidlami komunikácie a kamarátskych vzťahov. Naučia sa rozlišovať tenkú hranicu medzi súkromným, verejným, intímnym a obmedzujúcim. To všetko v hrou v role aj mimo nej.

 • Osobnostný a sociálny rozvoj – sebadôvera, akceptácia, sociálny kontakt, prevencia šikany

Zbojníčka Ronja

/3. – 5. ročník ZŠ / 3 x 45 min.

Téma: vzťahy rodičov a detí, sila kamarátstva, hľadanie autonómnosti

Dobrodružstvá zbojníkovej dcéry Ronje od A. Lindgrenovej nás zavedú do stredovekého hradu a lesa, ktorý je plný nástrah. Bude však predovšetkým o tom, že kamarátstvo (nielen) medzi zbojníckymi deťmi môže byť silné, aj keď je každý z inej strany barikády, že sa dá ľahko pohádať, ale aj udobriť. A hlavne, že zbojnícky kapitán je tiež len tatko. Deti sa na rôznych úrovniach naučia zvládať a asertívne riešiť konflikty, formulovať argumenty a obhájiť si vlastný názor, či sa ho vzdať.

 • Enviromentálna výchova – ochrana prírody, prírodné liečivá, prvá pomoc, využívanie prírodných zdrojov
 • Prírodoveda a vlastiveda – pásma a typy lesa, ročný cyklus, orientácia v mape
 • Sociálna a osobnostná výchova – medzigeneračné vzťahy, riešenie problémov a zvládanie stresu
 • Usporiadanie a funkcie stredovekého hradu

Slnečný deň

/5. – 7. ročník ZŠ / 3 x 45 min.

Téma:, šikana, neverbálna komunikácia

Čo znamená pre človeka byť vnímaný ako odlišný? Aký je rozdiel medzi neprijatím odlišného človeka a šikanou? Má skupina, v ktorej dochádza k šikane, niektorý z jej členov alebo samotný odlišný člen možnosť nejakého riešenia?

Vďaka príbehu Margot z poviedky R. Bradburyho deti zistia, ako môžu aj drobné poznámky prerásť do šikany. Zažijú hraničné situácie postáv v príbehu, na základe tohto zážitku vyjadria svoj postoj k správaniu postáv i celkovej situácii. Uvedomia si tiež kontext vlastných skúseností a možnosť hľadať riešenia.

 • Osobnostný a sociálny rozvoj – sebadôvera, akceptácia, sociálny kontakt
 • Geografia – vesmír a planéty, život vo vesmíre
 • Etická výchova – tolerancia, asertívne správanie

Chytení v sieti

/6. – 9. ročník ZŠ/ 3 x 45 min.

´Téma: šikana, kiberšikana

Na internete je to ako v rozprávke. Nie je skutočný, ale ak dodržíme pravidlá, dobre to dopadne. Prostredníctvom zdanlivo rozprávkových zápletiek prenesených do súčasného života sa žiaci zamyslia nad pravidlami komunikácie a bezpečného využívania internetu. Naučia sa rozlišovať tenkú hranicu medzi súkromným, verejným, intímnym a obmedzujúcim. To všetko v hrou v role aj mimo nej. Zoznámime sa s problematikou kiberšikany, kedy a ako začína a aké môže mať následky.

 • Multimediálna výchova – netiketa, kiberšikana, pravidlá bezpečnej komunikácie
 • Osobnostný a sociálny rozvoj – sebadôvera, akceptácia, sociálny kontakt, prevencia šikany

Múr

/7. – 9. ročník ZŠ, SŠ/ 4 x 45 min.

Téma: výročie Nežnej revolúcie, okupácia a sloboda, antisemitizmus, totalitné režimy a demokracia 20. storočie

20. storočie, storočie dvoch svetových vojen a dvoch veľkých totalitných režimov, ponúka veľké množstvo udalostí a situácií na preskúmanie. Cez príbehy niekoľkých hrdinov, ich rodín a autentické situácie detí doma i v škole, sa presunieme do Československa pred rokom 1989 a odhalíme, aké to bolo nemôcť sa slobodne rozhodnúť, alebo povedať nahlas, čo si myslíš. Porovnaním situácií pred a po roku 89 žiaci sami pochopia, aké výhody či nevýhody prináša život v slobodnom demokratickom svete.

-         Dejepis – dejiny 20. storočia, totalitné režimy

-         Multikultúrna výchova – ľudské práva a osobné slobody

-         Etická výchova – tolerancia, asertívne správanie

-         Osobnostný a sociálny rozvoj – sebadôvera, akceptácia, sociálny kontakt

Židovské príbehy

/7. – 9. ročník ZŠ, SŠ/ 4 x 45 min. + predstavenie

Téma: nesloboda, antisemitizmus, holokaust, totalitné režimy

20. storočie, storočie dvoch svetových vojen a dvoch veľkých totalitných režimov, ponúka veľké množstvo udalostí a situácií na preskúmanie. Cez príbehy niekoľkých hrdinov, ale aj sociálnych skupín sa presunieme v čase a odhalíme, aké to bolo skrývať sa, či skrývať niekoho, nemôcť sa slobodne rozhodnúť, alebo povedať nahlas, čo si myslíš.

Workshop je možné doplniť divadelným predstavením divadla SpozaVoza: Židovské príbehy. (program je potrebné objednať s dostatočným časovým predstihom)

 • Dejepis – dejiny 20. storočia, totalitné režimy
 • Multikultúrna výchova – ľudské práva a osobné slobody
 • Etická výchova – tolerancia, asertívne správanie
 • Osobnostný a sociálny rozvoj – sebadôvera, akceptácia, sociálny kontakt

Semináre pre pedagógov

Zahrajte si to! alebo 4 poschodia

Cieľová skupina: Aplikácia metód dramatickej výchovy do vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov kurikula

Čas: 5 x 45 min.

Téma: Asociácie, forma, obsah, kontext, metódy, techniky a cvičenia


Každá vyučovacia hodina má svoju štruktúru zodpovedajúcu preberanému obsahu. Zakomponujte do jednotlivých fáz „energizéry“ - techniky, ktoré oživia vyučovanie a zároveň prehĺbia vedomosť.

V štyroch fázach nazerania na obsah (napr. literárne dielo, vizuálny obraz, historickú udalosť, konfliktnú situáciu, či matematické riešenia): jeho asociatívne vnímanie, rozbor formálneho prevedenia, analýzu obsahu a hľadanie kontextov, vás naučíme, ako vystavať a zaradiť metódy DIE do vášho vyučovania. Zažite si ich na vlastnej koži - nebude chýbať tvorivé prostredie a dobrá nálada.

Odporúčame aj ako teambuilding pre pedagogické kolektívy

AKO NA TO! Školenia a semináre pre pedagógov

Dramatická výchova a jej metodika je vhodná na doplnenie vyučovania pre každého pedagóga. Akékoľvek poznatky zažité viacerými zmyslami a prefiltrované vlastnou skúsenosťou a konaním sa ľahšie uložia do dlhodobej pamäte. Dramatická výchova je tiež ideálnym prostriedkom na rozvíjanie nadania detí a uspokojenia prípadných špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov. Osobne nahliadané a zažité obsahy učiva automaticky formujú aj iné osobnostné kvality žiakov a motivujú ich k ďalšiemu hľadaniu poznatkov.

Jednoduché návody ako začleniť dramatické cvičenia a hry do vyučovania vám radi ukážeme. Vhodné aj ako teambuilding pre pedagogické kolektívy.

Aktuálnu ponuku seminárov a školení sledujte na www.edudrama.sk/adults

Kontaktujte nás

Kreatívne centrum Nová Cvernovka

Račianska 78

Bratislava, Slovakia

Kořínková: 0948 322 253

Jurinová: 0903 529 500

korinkova@edudrama.sk

jurinova@edudrama.sk

Fakturačné údaje